Δίκτυα

Δίκτυα
Πρότυπα που υποστηρίζονται:  
 • Industrial Ethernet
 • Profinet
 • Profibus
 • MODBUS
 • Filedbus Foundation
 • CAN Bus
 • AS-Interface
 • IO Link

 
Μέσα επικοινωνίας:  

 • Συμβατικά καλώδια
 • Οπτικές ίνες
 • Ασύρματα δίκτυα