Ύδρευση – Αποχέτευση


Ύδρευση – Αποχέτευση

Η εταιρεία μας υλοποιεί υπερσύγχρονα συστήματα Τηλεμετρίας και Αυτοματισμού με τα οποία εξασφαλίζεται η σωστή διαχείριση των δικτύων καθώς και η ομαλή και ποιοτική λειτουργία του εξοπλισμού. Τα συστήματα αυτά καλύπτουν όλο το πλαίσιο υποδομών σε:

  • Γεωτρήσεις
  • Δεξαμενές
  • Αντλιοστάσια
  • Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων
  • Αρδευτικά δίκτυα δημοτικών χώρων πράσινου και καλλιεργειών
  • Διυλιστήρια νερού
  • Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων

Έτσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, προστατεύοντας παράλληλα τη δημόσια υγεία.

Με την εφαρμογή επιμέρους συστημάτων Τηλεμετρίας πραγματοποιούνται μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων, βάσει των οποίων εξάγονται συμπεράσματα για διαρροές, βλάβες, τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις δικτύων κ.λπ.

Είναι δυνατόν να εκσυγχρονιστούν υφιστάμενες εγκαταστάσεις (π.χ. γεωτρήσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια) με την προσθήκη ηλεκτρονικών οργάνων και συστημάτων αυτοματισμού.

Το κεντρικό διαχειριστικό σύστημα συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες από όλους τους τοπικούς σταθμούς τηλεμετρίας και τις επιμέρους εγκαταστάσεις παρέχοντας τη δυνατότητα τηλεεποπτείας και τηλεχειρισμού.

Με τη χρήση συστημάτων ελέγχου συνθηκών λειτουργίας (Condition Monitoring) μπορούν να επιτηρούνται συνεχώς οι αντλίες και να προλαμβάνονται βλάβες που θα οδηγούσαν σε διακοπή λειτουργίας του δικτύου.