Ενέργεια


Ενέργεια

Κυρίαρχο πεδίο στρατηγικής ανάπτυξης της Machinor αποτελεί ο χώρος της ενέργειας. Με τεράστια εμπειρία στη Διοίκηση και Υλοποίηση Έργων (Project Management), καινοτόμα προϊόντα, τεχνολογίες αιχμής και πρωτοποριακές turnkey λύσεις, αναλαμβάνει:
  • Τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων και πινάκων Διανομής Μέσης Τάσης
  • Τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων και πινάκων Χαμηλής Τάσης και Αυτοματισμού
  • Τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και πλήρη τεχνική υποστήριξη συστημάτων εποπτείας και ελέγχου, τοπικά και εξαποστάσεως (SCADA), εξοπλισμών (Υψηλής και Μέσης Τάσης, βοηθητικών συστημάτων) Σταθμών και Υποσταθμών
  • Την προμήθεια βοηθητικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οργάνων μέτρησης τελευταίας τεχνολογίας
  • Την υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας
  • Τη συντήρηση εξοπλισμών Υψηλής και Μέσης Τάσης, καθώς και βοηθητικώνσυστημάτων Σταθμών και ΥποσταθμώνΕνδεικτικές εγκαταστάσεις

  • Μονάδες παραγωγής ενέργειας – Ορυχεία (εκσκαφείς, ταινιόδρομοι κοκ)
  • Υποσταθμοί Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Συστήματα ΔιαχείρισηςΕνέργειας