Πολιτική Ποιότητας

ΟΡΑΜΑ μας είναι το όνομα MACHINOR να καταστεί συνώνυμο της ποιότητας στην υλοποίηση και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων και έργων αυτοματισμών καθώς και η εδραίωσή της στο χώρο δραστηριοποίησής της.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

  • στον άριστο προγραμματισμό και την άρτια τεχνικά εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνουμε
  • στον έλεγχο και τη διασφάλιση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών των έργων που εκτελούμε
  • στην υλοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη και στην τήρηση της νομοθεσίας
  • στη συνεργασία με άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό
  • στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την εφαρμογή και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

  • διατήρηση της υψηλής ικανοποίησης των πελατών μας
  • τήρηση χρόνων και προϋπολογισμών των έργων
  • μείωση του κόστους υλοποίησης των έργων
  • μείωση του χρόνου επίλυσης βλαβών στα έργα
  • ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης σε παραγγελίες υλικών αποθήκης
  • ελαχιστοποίηση του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα για τεχνική υποστήριξη
  • διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • την ανάλυση κινδύνων και διερεύνηση των ευκαιριών

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Νικόλαος Μαραντίδης