Βιομηχανικό υλικό / Ηλεκτρολογικό υλικό

Βιομηχανικό υλικό
 • Διακόπτες ισχύος
 • Ρελέ ισχύος
 • Θερμικά υπερφόρτισης
 • Ρελέ ημιαγωγών
 • Ηλεκτρονικά χρονικά
 • Ρελέ ελέγχου και επιτήρησης
 • Τερματικοί διακόπτες
 • Ρελέ ασφαλείας
 • Φάροι σήμανσης
 • Μπουτόν και ενδεικτικές λυχνίες
 • Συστήματα διόρθωσης συντελεστή ισχύος


Ηλεκτρολογικό υλικό
 • Διακόπτες
 • Μετασχηματιστές έντασης
 • Μικροαυτόματοι (MCB’s)
 • Μπλόκ διανομής
 • Διακόπτες διαρροής
 • Ασφάλειες τηκτές
 • Προστασία από υπερτάσεις
 • Διακόπτες φορτίου
 • Διακόπτες, λυχνίες και μπουτόν ράγας
 • Ρελέ εντολής και φορτίου
 • Διακόπτες χρόνου
 • Τροφοδοσία
 • Όργανα μέτρησης
 • Επιτήρηση