Ενέργεια


Ενέργεια

Κυρίαρχο πεδίο στρατηγικής ανάπτυξης της Machinor αποτελεί ο χώρος της Ενέργειας. Με τεράστια εμπειρία στη Διοίκηση και Υλοποίηση Έργων  (Project  Management), καινοτόμα προϊόντα, τεχνολογίες αιχμής και πρωτοποριακές turnkey λύσεις, αναλαμβάνει:  

  • Τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων και πινάκων Διανομής Μέσης Τάσης

  • Τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων και πινάκων Χαμηλής Τάσης και Αυτοματισμού

  • Τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και πλήρη τεχνική υποστήριξη συστημάτων εποπτείας και ελέγχου, τοπικά και εξ αποστάσεως (SCADA), εξοπλισμών (Υψηλής και Μέσης Τάσης, βοηθητικών  συστημάτων) Σταθμών και Υποσταθμών

  • Την προμήθεια βοηθητικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οργάνων μέτρησης τελευταίας τεχνολογίας

  • Την υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας, πυρανίχνευσης – πυρασφάλειας

  • Τη συντήρηση εξοπλισμών Υψηλής και Μέσης Τάσης, καθώς και βοηθητικών συστημάτων Σταθμών και Υποσταθμών


Ενδεικτικές εγκαταστάσεις
  • Μονάδες παραγωγής ενέργειας – Ορυχεία (εκσκαφείς, ταινιόδρομοι κοκ

  • Υποσταθμοί Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

  • Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας